Resurse

Comunicat de presă – 28 nov 2023

Modificarea legislației privind locuințele sociale și eliminarea chiriei: o inițiativă pentru abordarea sărăciei locative și asigurarea unui acces echitabil la locuințe

Într-o mișcare menită să răspundă problemelor acute ale sărăciei locative și ale accesului inegal la locuințe, Asociația Juriștilor Romi Romajust anunță lansarea unei politici publice esențiale: "Modificarea legislației privind locuințele sociale și eliminarea chiriei". Această inițiativă, care se bazează pe recunoașterea dreptului fundamental al omului la un adăpost adecvat, vine în întâmpinarea nevoilor urgente ale persoanelor cu venituri reduse și vulnerabile.

Locuințele sociale reprezintă un pilon esențial al societății noastre, oferind un refugiu stabil pentru cei care se confruntă cu dificultăți financiare sau care nu pot accesa locuințe adecvate pe piața liberă. Cu toate acestea, sistemul actual de închiriere a locuințelor sociale, care implică plata unei chirii, a devenit un obstacol major pentru beneficiari, generând riscul evacuării sau dificultăți financiare continue.

Nevoia imperioasă de modificare a legislației privind locuințele sociale este impulsionată de o serie de factori interconectați, printre care se numără creșterea sărăciei, criza locativă, instabilitatea locativă și inegalitățile sociale. Pandemia de COVID-19 a amplificat aceste probleme, agravând presiunile asupra familiilor cu venituri mici și a muncitorilor vulnerabili, expunându-i riscului de a deveni fără adăpost sau de a fi forțați să se mute în locuințe nesigure.

Unul dintre principalele obstacole întâmpinate de familiile cu venituri reduse pentru accesarea locuințelor sociale este plata chiriei lunare, care poate deveni o povară financiară insuportabilă în contextul resurselor limitate. Această situație duce la situații în care beneficiarii nu-și pot permite să achite chiria și riscă să fie evacuați, pierzând astfel un refugiu stabil și sigur pentru ei și familiile lor.

Eliminarea chiriei pentru locuințele sociale va avea un impact semnificativ asupra vieții beneficiarilor, oferindu-le stabilitate și securitate locativă pe termen lung. Persoanele și familiile vulnerabile vor putea să-și dedice mai multe resurse pentru satisfacerea altor nevoi de bază, cum ar fi hrana, educația și asistența medicală, contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții lor.

Această modificare legislativă subliniază angajamentul statului față de principiul dreptului la locuință adecvată, recunoscut ca un drept fundamental al omului. Garantarea accesului la locuințe sociale fără costuri de închiriere reprezintă o măsură proactivă pentru reducerea sărăciei și a inegalității, asigurând că beneficiarii vor avea un mediu stabil și sigur în care să-și poată dezvolta potențialul.

De asemenea, această modificare ar putea avea un efect pozitiv asupra pieței imobiliare, eliberând presiunea asupra locuințelor sociale, care ar putea fi realocate către alți potențiali beneficiari, contribuind astfel la creșterea numărului de persoane asistate în cadrul programelor de locuințe sociale.

STRATEGIE ORGANIZATIONALA

Comunicat de presă

Studiu privind legislația anti-discriminare în România

Discriminarea împotriva romilor este o problemă profund înrădăcinată în istoria și structura socială a României. De-a lungul secolelor, romii au fost supuși unor forme variate de discriminare și marginalizare, de la sclavie la segregare și excludere socială. În ciuda progreselor realizate în ultimii ani în ceea ce privește recunoașterea drepturilor lor, romii continuă să se confrunte cu provocări semnificative în accesul la educație, sănătate, locuințe și oportunități de angajare. Prejudiciile și stereotipurile negative persistente contribuie la perpetuarea unui ciclu de sărăcie și marginalizare.

Adoptarea Legii nr. 2 din 4 ianuarie 2021 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antițigănismului a reprezentat un pas important în abordarea acestor probleme. Cu toate acestea, analiza detaliată a realităților cu care se confruntă romii, așa cum este prezentată în acest raport, scoate în evidență nevoia de revizuire și îmbunătățire a acestei legislații. Este esențial să se asigure că legea nu doar definește și pedepsește actele de discriminare, dar și abordează cauzele structurale și oferă soluții concrete pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale romilor.

În cadrul proiectului "Rețeaua de combatere a discriminării pentru grupuri vulnerabile", finanțat de Active Citizens Fund, ne-am propus să oferim o analiză detaliată a situației discriminării romilor în România și să propunem modificări legislative care să adreseze în mod direct și eficient provocările identificate. Obiectivele raportului sunt:

1. Evaluarea eficienței legislației curente: Examinarea impactului Legii nr. 2/2021 și identificarea lacunelor și deficiențelor sale.

2. Identificarea problemelor sistematice: Analiza modului în care discriminarea împotriva romilor este înrădăcinată în structurile sociale, economice și politice.

3. Propunerea de soluții concrete: Dezvoltarea de recomandări legislative și politici publice care să abordeze atât simptomele, cât și cauzele discriminării.

4. Promovarea dialogului și conștientizării: Creșterea gradului de conștientizare și înțelegere a problemelor cu care se confruntă comunitatea romă, atât la nivel public, cât și instituțional.

Prin acest raport ne propunem să ridicăm problema legislației anti-discriminare la nivelul factorilor decizionali care pot îmbunătăți atât legislația anti-discriminare, dar și elaborarea normelor de aplicare ale legislației în domeniu.

RAPORT DE CERCETARE

Comunicat presa – strategie organizationala


Asociația Juristilor Romi RomaJust își anunță angajamentul ferm față de excelență și schimbare prin lansarea unei strategii organizatorice ambițioase pentru perioada 2023–2025. Această strategie se bazează pe un set clar de obiective și o viziune strategică pentru a fi un agent de schimbare și un exemplu de dedicare în domeniul juridic.

Prin dezvoltarea instituțională, programe educaționale inovatoare, extinderea rețelei de membri și atragerea de fonduri, RomaJust își propune să își îndeplinească misiunea și să aducă o contribuție semnificativă atât pentru comunitatea romă, cât și pentru societatea românească în ansamblul său.

Această strategie organizatorică propune o evoluție în etape, care reflectă angajamentul nostru față de creștere și îmbunătățire continuă:

Consolidarea structurii organizaționale: În primul rând, ne propunem să îmbunătățim procesele interne și să asigurăm transparența în luarea deciziilor. Această etapă va implica revizuirea și actualizarea politicilor și procedurilor interne, stabilirea unor linii clare de responsabilitate și comunicare eficientă între membrii organizației. Astfel, RomaJust va deveni mai agilă și mai receptivă la schimbare, și va putea să răspundă mai bine nevoilor membrilor săi și ale comunității.

Dezvoltarea de parteneriate strategice și definirea unui program de advocacy: Ne propunem să dezvoltăm parteneriate strategice cu alte organizații și instituții relevante pentru a amplifica impactul nostru și pentru a susține cauzele noastre într-un mod mai eficient. În plus, vom defini un program de advocacy pentru a promova și a susține drepturile comunității romă în fața autorităților și a societății.

Extinderea programelor educaționale: Vom dezvolta și diversifica programele educaționale, trainingurile și conferințele dedicate tinerilor juriști romi. Scopul nostru este să oferim resurse și oportunități de învățare și dezvoltare profesională pentru membrii noștri, în vederea consolidării capacităților lor și a contribuției lor la societate.

Dezvoltarea serviciilor juridice pentru comunități vulnerabile: Vom crea un program de asistență juridică pro bono pentru a sprijini comunitățile defavorizate. Astfel, vom oferi acces la justiție și drepturile legale pentru cei care nu își pot permite asistență juridică privată.

Monitorizarea impactului și planificarea activităților viitoare: Ne propunem să monitorizăm și să evaluăm impactul acțiunilor noastre pentru a ne asigura că îndeplinim obiectivele și că aducem o schimbare pozitivă în comunitate. Vom utiliza rezultatele acestor evaluări pentru a planifica și a implementa activități viitoare în mod eficient.

Prin intermediul acestei strategii organizatorice, RomaJust își afirmă angajamentul față de schimbare și promovarea drepturilor comunității rome. Suntem hotărâți să ne utilizăm resursele și expertiza pentru a contribui la construirea unei societăți mai juste și mai incluzive pentru toți cetățenii săi.

STRATEGIE ORGANIZATIONALA

Comunicat de presă

Studiu de impact al Rețelei de combatere a discriminării pentru grupuri vulnerabile

În cadrul proiectului "Rețeaua de combatere a discriminării pentru grupuri vulnerabile", finanțat prin programul Active Citizens Fund România, implementat de Asociația Juriștilor Romi ROMAJUST, s-a realizat un studiu de impact al retelei constituite prin acest proiect.

Acest studiu, realizat prin intermediul colaborării cu membrii comunității a fost conceput pentru a examina amploarea și natura discriminării pe care o experimentează membrii acestei comunități în diferite aspecte ale vieții lor. Prin intermediul aplicării de chestionare și fișe de consiliere juridică, cercetarea a vizat o gamă largă de aspecte, inclusiv angajarea, accesul la servicii publice, experiențele de hărțuire și agresiune, precum și percepțiile referitoare la modul în care media și politicienii influențează imaginea comunității rome.

Întrebările din chestionare au fost riguros concepute pentru a evalua experiențele respondenților și pentru a identifica modelele și cauzele discriminării în funcție de criterii etnice sau geografice. De asemenea, studiul a abordat aspecte legate de egalitatea în fața legii și diferențele de tratament pe care le întâmpină membrii comunității rome în sistemul legal.

Mai mult decât atât, studiul a inclus și studii de caz privind cazurile de discriminare și abuz preluate de către Asociația Juristilor Romi - Romajust în cadrul proiectului. Aceste studii de caz oferă o perspectivă detaliată asupra situațiilor concrete de discriminare și neajunsuri juridice întâmpinate de membrii comunității rome și contribuie la înțelegerea mai profundă a acestor probleme.

Rezultatele acestui studiu vor furniza o bază solidă pentru elaborarea și implementarea de politici și programe destinate combaterii discriminării și promovării drepturilor omului în rândul comunității rome și în societatea în ansamblu.

STUDIU COMBATERE DISCRIMINARE GRUPURI VULNERABILE